Технология подробно

С увеличаване на стандарта на живот расте и вниманието към качеството на живот. Затлъстяването е здравословен проблем, на който в последно време се обръща все по-голямо внимание. Все повече хора осъзнават, че корените на много заболявания са свързвани със затлъстяването и това води до повишен интерес към неговото лечение.

В цeнтъра на движението за борба против затлъстяването е анализаторът на телесното състояние – инструмент InBody – продукт на фирма Biospace

До скоро се приемаше, че затлъстяването може да бъде предотвратено просто чрез загуба на определен брой килограми на телесното тегло. С развитието на уреда InBody фирмата InBody определила условията, при които се дефинират “телесно тегло”, “телесен състав” и “телесни мазнини”. Направила ги е известни и е разпространила знанието за това, че предотвратяването на затлъстяването зависи от намаляването и контрола на телесните мазнини. Новаторството на Biospace в тази област личи от разпространения етикет “Тест InBody” – общ анализ на тялото, който в последно време придобива все по-голяма популярност.

Устройството InBody, произведено от фирма InBody, е първият инструмент в света, предназначен за анализ на състава на тялото, при който се използва метода на докосване с осем точкови електроди. След като този продукт с високо качество и точност на измерване е получил в САЩ официално одобрение от Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) и същевременно и от подобни агенции в други страни, като например Япония, беше напълно легализиран.

Уникалното изпълнение на устройството, което по отношение на диагностиката на затлъстяване няма аналог на пазара затвърди позицията на компанията InBody като професионален производител на медицински изделия.

Проблемът с конвенционален BIA метод (биоелектрически импеданс) с ниско честотно измерване е, че тя трябва да оцени количеството на вътреклетъчната вода, но ниската честота не може да премине през плазмената мембрана и да измери количеството на вътреклетъчната вода. Двоен слой на клетъчната мембрана разделя водата в тялото на вътреклетъчна и извънклетъчна. В здравото тяло вътреклетъчната и извънклетъчната вода са разпределени пропорционално. Неравномерното разпределение на течности в организма е характерно за хора в напреднала възраст, за страдащи от затлъстяване или с гериатрични заболявания, при които трябва да се анализира състоянието на тялото им. Извънклетъчната вода се измерва с нискочестотни токове (под 50 kH), a вътреклетъчната вода се измерва с високочестотни токове (над 200 kH).

Прието е за стандарт на устройствата BIA съотношението 3:2 за вътреклетъчна и извънклетъчна вода и се предполага, че всеки човек отговаря на този стандарт. Но е важно да се знае точната стойност на вътреклетъчната и извънклетъчната вода в цялото тяло, тъй като не всеки попада в границите на нормата. Емпиричната оценка, използвана в устройствата BIA ограничава точността на резултатите, тъй като дава само общата стойност на водата, която може да си променя стойността при изследваните части на тялото. BIA технологията се основава на проводимостта на тъканите и тяхното съпротивление. При измерване на частичното количество вода в тялото, а не на цялото, не може да се очакват надеждни резултати.

InBody е уникално устройство, единственият от биоелектрически импеданс анализатори на пазара, измерващ водната маса. В сравнение с едната честота на другите BIA анализатори, повечето честоти на InBody дават редица стойности на импеданса, което осигурява много по-голяма точност при измерването на импеданса. И това е най-важното при използването на BIA технологии.

Сегментното измерване е технология, при която организмът е създаден от пет цилиндъра – четири крайника и торс и където съпротивлението в тези части се измерва отделно. Сегментният анализ на телесното състояние позволява отделно измерване на телесната вода и на безмастната тъкан. Освен това, този анализ е изключително точен, тъй като измерената стойност на определена част от тялото не оказва влияние на другите сегменти.

Това е така, защото на обикновените анализатори на телесния състав им липсва достатъчна точност на измерване на телесните мазнини и също така не могат да определят точната форма на тялото на пациента. И така, неточното измерване се компенсира със статистически данни. За да се гарантира точността на съпротивлението на тялото е необходимо да се определи точна технология за измерване. Точното измерване при InBody устройството увеличава точността на анализ на телесния състав.

Ако обемът на водата в тялото се измерва с помощта на обикновената стойност на простото съпротивление, като се предполага, че цялото тялото е един цилиндър, такава процедура предвижда висока вероятност за погрешен резултат. Разпределението на телесната маса и характеристиките на метаболизма са различни за краката и торса и не може да се установи с простата честота, тъй като такова измерване е обременено с появата на грешка. Устройството InBody разделя тялото в пет различни цилиндъра, на ръцете, краката и торса и изчислява съпротивлението на всяка част поотделно.

Човешкото тяло може да се представи като пет цилиндъра: два крака, две ръце и торс. Има много фактори, които влияят на съпротивлението на човешкото тяло. Докато торсът представлява най-голямата част от тялото, показателят за неговото съпротивление е най-ниският – около 20 до 25 ома. Това е така, защото е с най-голяма ширина на телесните части. В случая при ръцете стойността на съпротивлението е около 300 ома, могат да бъдат приети 2-3 ома за малка грешка. Но при торса 2-3 ома може да се счита за значителна грешка в теста и поради това е необходимо да се разработи точна технология за измерване. Точните измервания като с устройството InBody могат да допринесат за повишаване на точността на анализа на телесния състав.

Използвайки осем контактни електрода вместо стандартните четири електрода, устройството InBody дава възможност за измерване на тялото по сегменти, вместо да се предполага, че тялото е един цилиндър. Устройството InBody използва препокриващи се течения, за да се изолират отделни части на тялото и определя неговата безмастна маса независимо от другата материя. Други анализатори измерват само част от тялото и преработват резултатите в обща стойност за цялото тяло.

Използването на по-малък брой електроди води до по-малка точност и изисква използването на външни променливи величини, които позволяват анализ. Както можете да видите, при други конвенционални методи BIA, потокът не пътува през цялото тяло и поради това такива измервания не са прецизни. При използването на по-малко електроди се постигат по-малко точни и по-малко възпроизводими резултати. Тези устройства са чувствителни към колебанията в нивото на телесната вода и разчитат повече на емпирични данни.

Тези осем електрода са ключов компонент в процеса на постигане на точни, възпроизводими резултати. Електродите са стратегически разположени така, че пусканият ток има същите начални и крайни точки винаги, когато човекът е тестван. Ръчно поставените електроди са обект на човешка грешка и може да нямат винаги една и съща начална точка. Възпроизводимостта е от съществено значение за точна оценка на телесния състав и патентованите от Biospace осем контактни електрода елиминират всякакви притеснения за грешки, свързани с продължителността на тока и със стойността на съпротивление. Легализацията потвърждава, че употребата на четириполюсните електроди е най-ефективния начин за измерване на тялото, използван при BIA уредите.

Използването на два електрода върху всяка ръка и крак гарантира една и съща точка на влизане и излизане, когато едно лице е измервано. Ръчно сложените електроди могат да не бъдат правилно приложени всеки път. С вградените електроди токът започва да тече в пръстите на ръцете или краката и стига в едно и също място. Това гарантира същата дължина на тока при всяко следващо измерване. Това е уникалната характеристика при InBody технологията.

При конвенционалния BIA метод резултатите са изкривени със статистика, въз основа на лична информация като възраст, пол, тип тяло и т.н. Обикновените устройства BIA измерват телесния състав само частично, а останалата част се определя статистически. Въпреки, че на много хора дават приемливи, отговарящи на стандартите резултати, тяхната точност е много ниска, напр. при деца, по-възрастни хора, пациенти и спортисти.

Типичен пример за деформация на измерване от статистическа оценка е влиянието на възрастта. Клиентът се измерва ден преди рождения ден и отново на следващия ден. Резултатите от втория ден са различни, защото той е с “една година по-възрастен”!

Технологията DSM-BIA InBody преодолява ограниченията, които има конвенционалния BIA метод. Точно измерва вътреклетъчната вода, използвайки няколко честоти и измервайки биоимпеданс на торса, както и на останалите части от тялото. Устройството InBody използва действителните измервания и постига точни резултати, независимо от емпиричните оценки.

Емпиричните оценки са свързани с прилагането на променливите входни данни като пол, възраст и тип тяло, както за спортисти, така и при средностатистическите хора. Например, когато се анализира състава на женското тяло, масата на телесните мазнини при жената може да бъде изчислена въз основа на емпиричния факт, че жените имат обикновено повече мазнини, отколкото мъжете. Емпиричните оценки за преразглеждане на неточно определяне на резултатите се отнасят до онези променливи величини, които могат да повлияят на резултатите от анализа на телесния състав. Ако лицето не принадлежи към най-типичната група, емпиричната оценка произвежда грешка. Устройствата, използващи емпирични оценки, не могат да отразяват точно промените на състава на тялото при пациентите или да различават състава на тялото между различните групи, участващи в изследването.

Конвенционалните BIA анализатори на телесния състав, които неизползват технология DSM-BIA се нуждаят от емпирични данни, за да се преодолее ниската точност на измерването и за възпроизводимостта на резултатите. Това води до измервателни неточности и се появяват трудности при определяне на промените в състава на тялото. По отношение на клиничното използване на анализатора на телесния състав, чувствителността е един от най-важните фактори на заданието. Данните са получени по-скоро чрез отгатване, а не са действително измерени. Емпиричните оценка ще създава грешки при всеки по-особен тип тяло повече, отколкото при стандартните. Затова конвенционалните анализатори на телесния състав са обременени със значителна степен на грешки при измерването на хора с крайно затлъстяване или болните, децата и на възрастните хора.

InBody е безценно помощно средство за установяване на ефективността и на спазването на намаляващите теглото режими. С него откриваме дали човекът яде редовно, дали той не отслабва от мускулната маса и обратно, дали намалява мазнините и дали мускулна маса нараства . Това няма да ни каже нито един класически измерващ кантар. И така няма да може погрешно да се смята, че човек, който се опитва да се храни в съответствие с принципите на здравословното хранене и провежда редовна физическа активност , не отслабва, защото се вижда, че няма промяна в теглото или дори може теглото малко да наддава. В повечето случаи става дума за увеличаване на мускулната маса, която ще замени част от мазнините.

Редовно тестване с InBody е много мотивиращо, защото виждаме всички промени, които се случват в тялото в следствие на промяната на хранителните навици и на увеличената физическа активност. InBody несъмнено ни помага да установяваме нашите цялостни програми и ефективността на нашите курсове по намаляване на теглото също е много високо. Препоръчваме на интересуващите се от намаляване на теглото или също на спортистите, търсещи специални менюта да се обърнат към специалистите в центровете, където е налично устройството InBody.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...